Scherpp

Privacy statement

Privacy statement

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om.

  

Privacy Statement 

WIE ZIJN WE 

SCHERPP B.V. verzamelt de door uw verstrekte persoonlijke gegevens  (persoonsgegevens) en gebruikt deze om u te helpen in contact te komen met  potentiële werkgevers, zodat u mogelijk bemiddeld kan worden voor één of  meerdere vacatures en/of opdrachten (Dienstverlening). SCHERPP B.V. is  gevestigd te 4844 CK te Breda aan de Bredaseweg 63. 

TECHNISCHE INFORMATIE EN COOKIES 

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw  persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites  verzamelt deze website wel automatisch bepaalde informatie over de  gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres  van uw computer. Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd  van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u  rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u  gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de  website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie  over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie  waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de  website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de  website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te  verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven  en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. 

SCHERPP maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te  kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de  site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt  opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies  worden herkend. 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens? 

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of  achterlaat op onze website. We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien  u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u  geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen  we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform  onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Heeft u geen  interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet  door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens? 

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze hr – dienstverlening, waaronder detachering, contractering ZZP, werving & selectie,  adviesdiensten, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid. 

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om 

 1. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels  geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert); 
 2. u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in); 
 3. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media  (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven),  etc.; 
 4. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie of opdracht met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren; 5. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de  opdrachtgever te onderhouden en na te komen; 
 5. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole; 
 6. kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 7. subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen; en/of
 8. als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving,  bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u? 

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze  dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen  maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn  om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten  of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit  opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de  gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere en voor zover van toepassing – de  volgende (documenten met) persoonsgegevens: 

Bij inschrijving: 

 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften 
 • pasfoto – op vrijwillige basis 

Op het moment dat u voor SCHERPP kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt: • nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs 

 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie 

Indien u voor SCHERPP kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt als ZZP’er  worden bovengenoemde gegevens enkel verwerkt indien relevant en vereist.  Wij verwerken in het geval van ZZP’ers daarnaast ook ondernemingsgegevens. 

SCHERPP legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om  aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is  gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met  ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of  levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven,  lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of  persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag. 

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (kandidaten, flexwerkers,  zzp’ers) delen? 

SCHERPP kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers,  overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen  waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk  bevel of een gerechtelijk vonnis. 

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een  gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de  overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom  verzamelen wij uw persoonsgegevens?”. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke  wettelijke bewaartermijnen.

Kandidaten (indien u (nog) niet voor SCHERPP heeft gewerkt) 

Uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld NAW, CV, werkervaring, opleiding,  testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u  niet voor SCHERPP heeft gewerkt. U krijgt zowel na een jaar als bij twee jaar  nadat u geen contact met ons heeft gehad een bericht van ons dat u bij ons  staat ingeschreven. 

Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, kunt u zich  online uitschrijven. U wordt niet meer benaderd en/of bemiddeld door  SCHERPP. Uw persoonsgegevens zijn na drie kalendermaanden definitief  verwijderd (bij Werving & Selectie zijn uw gegevens ivm claimrisico’s langer  beschikbaar). 

Indien u voor SCHERPP werkt/heeft gewerkt 

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.  Bepaalde persoonsgegevens zijn t.b.v. bijv. claims, audits en fiscale  verplichtingen langer beschikbaar voor SCHERPP. 

Persoonsgegevens van zakelijke relaties 

(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers,  verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie  onderhouden) 

SCHERPP verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn  voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van  aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en  overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een  opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. 

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke  relaties: 

 • namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. 

SCHERPP kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens  doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de  zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen  worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en  onderaannemers (bv gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen,  en in alle overige gevallen waarin SCHERPP hiertoe verplicht kan worden,  bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. 

RECHTEN BETREFFENDE INZAGE EN/OF WIJZIGINGEN GEGEVENS 

Voor kandidaten, flexwerkers, zzp’ers en zakelijke relaties: 

Indien u uw eigen account heeft, heeft u inzage in een groot deel van de over u  geregistreerde persoonsgegevens. Als u inzage wenst in uw totale  persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u  zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u online contact opnemen danwel met uw contactpersoon bij SCHERPP. 

Voor overige relaties: 

U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde  persoonsgegevens, dan kunt u online contact opnemen danwel met uw  contactpersoon bij SCHERPP. 

HYPERLINKS 

Voor uw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar  websites van derden. Graag maken wij u er op attent dat indien u deze websites  bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van SCHERPP, van  toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie  die u daar openbaar maakt. 

BEVEILIGING 

SCHERPP doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen  tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke,  administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld:  alleen geautoriseerden hebben via passwords toegang tot de gegevens. 

VRAGEN EN UPDATES 

Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van de privacy of indien u de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te  passen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail aan ons te sturen  middels info@SCHERPP.nl

WIJZIGINGEN 

SCHERPP behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Deze  aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Indien u na de  aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Policy  op dit gebruik van toepassing zijn. 

© SCHERPP B.V.